Områdefornyelse

Områdefornyelse i Viborg Baneby

Viborg Byråd vedtog i 2013 helhedsplanen for Viborg Baneby. Helhedsplanen danner grundlag for den vi­dere drøftelse af, hvordan Banebyen skal udvikle sig til en levende, bæredygtig og banebrydende bydel i fremtiden.

Viborg Byråd har den 22. februar 2017 vedtaget et program for områdefornyelse i Viborg Baneby. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har på baggrund af programmet meddelt endeligt tilsagn om støtte på 6,71 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelsen.

Søgte midler
Det støttede beløb forøges med Viborg Kommunes eget minimumsbidrag på 13,42 mio. kr., men også med en meget stor yderligere investering fra såvel kommune som private aktørers side.

Realisering af planer og ønsker
Områdefornyelsen i Viborg Baneby er led i realisering af de planer og ønsker, som borgerne i området og interes­senterne i hele byen har udtrykt i såvel helhedsplan som områdefornyelsesprogram.

Afgrænsningen af området udspringer af et stærkt ønske om at få hele Viborg til at fremstå mere sammenhængende, og her er forbindelsen på tværs af togspor og baneterræn meget vigtig.

Områdeafgrænsningen er ikke alene bestemt ud fra inte­ressen for at skabe forbindelse på tværs, og realisering af elementer fra helhedsplanen. Områdefornyelsen er også tænkt som et bindeled mellem de to tidligere gennem­førte områdefornyelser. I 1998-2007 blev der gennemført helhedsorienteret byfornyelse i Søndre bydel og område­fornyelse i Gravene i 2005 - 2010.

Som led i udviklingen af Viborg Baneby er nedsat et Banebyråd og et Banebyforum. Begge disse borger- og interessentgrupper har været med i processen ved møder og workshops.

Arbejdet med områdefornyelsen er en vigtig brik i det store puslespil, som er med til at virkeliggøre visionen om Viborg Baneby.

Skitsering og projekteringsfase
Efter godkendelse af program for områdefornyelse i Viborg Baneby og endelig tilsagn om refusion fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen går områdefornyelsen ind i næste fase, hvor de udvalgte projekter i programmet skal skitseres færdig og projekteres.

Udførelsen af projekterne vil ske løbende hen over de næste 5 år jfr. budget-, tids- og handlingsplan i programmet.

Yderligere oplysninger
Se i øvrigt under ”Yderligere oplysninger” i den grå boks.

Støtte
Områdefornyelsen gennemføres med økonomisk støtte fra

Logo for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Sidst opdateret: 14.05.2019